Tudj meg többet Kentenich atya egyes életszakaszairól:

1885-1912    1912-1919    1919-1924    1924-1941    1941-1945    1945-1952    1952-1965    1965-1968    érdekességek


Mi az a biankó felhatalmazás?

A biankó felhatalmazás
(Blankovollmacht)

1. Szó jelentése

A kifejezés az üzleti világból származik. Ha kiállítok egy biankó csekket, akkor azt úgy írom alá, hogy a pénzösszeg mezőt üresen (blank) hagyom. Ha ezt odaadom valakinek, akkor erre bármekkora összeget ráírhat.

2. Kialakulásának története Schönstattban

1914. október 18-án Szűzanyánk Schönstattban szeretetszövetséget köt Kentenich atyával és egy csapat fiúval. Ez a szövetség Schönstatt történetében mind jobban átmegy az életbe. Egy szövetség mindig olyan erős, amennyire azt a gyengébbik fél komolyan veszi. A szeretetszövetségben Mária mindig hű és odaadó szövetségestárs. A szövetség minősége így az emberen múlik. A Schönstatt család egyre komolyabban vette ezt a szövetséget, ezért Kentenich atya 25 év után, 1939. október 18-án elkezd a biankó felhatalmazásról beszélni, mely a szeretetszövetség elmélyítését jelenti.

3. A kifejezés értelme

A biankó felhatalmazás a szeretetszövetségben Máriának való önátadás mély aktusa. Ezáltal Máriával együtt mondjuk ki az "igen"-t Isten akaratára: "Legyen nekem a Te igéd szerint". Kentenich atya a megélt biankó felhatalmazást tartja az életszentség útjának, mely által a szeretetszövetségben elmélyülve egyre inkább Isten akarata körül keringjünk, úgy mint Szűzanyánk. Ezért találó az üres (biankó) lap: én aláírom, és Isten küldhet amit akar, előre igent mondok. Hiszen tudom és megélem, hogy Ő végtelenül szeret, és csak a javamat akarja, akkor is, ha néha nem értem. A biankó felhatalmazás nem egy ésszerű felismerésen alapszik és nem is az akarat kifejeződése, hanem az Istenbe vetett gyermeki bizalom aktusa. A szövetségben ez a bizalomteljes önátadás nem marad Isten és a Szűzanya válasza nélkül: szerető odafordulásuk és kegyelmi ajándékaik kísérik szövetségesüket.

A biankó felhatalmazás aktusa az út kezdete, amikor valaki tudatosan igent mond az Istenbe vetett bizalomra. Ebből aztán idővel egy belső tartás, egy szemléletmód lesz, ami mindinkább áthatja az életet. Ez az Istennel való napi bizalmi kapcsolat a lényeges, ami által az ember mindent képes az Ő kezéből fogadni. (gyakorlati Gondviselésbe vetett hit) Ebből a lelkületből fakad Kentenich atya számára az aktív vágy Isten számára eszközként szolgálni, az Ő terveit megvalósítani. (eszköz- és küldetéstudat)

 

4. Idézet a második alapító okiratból

"A biankó felhatalmazással sajátos módon megismétlődik az életünkben az a „Fiat...” és „Ecce ancilla Domini...”, amelyet Mária először az angyali üdvözlet alkalmával mondott ki. Ezáltal Mária egyszerűen kifejezte a készségét, hogy vakon elfogadja az anyaságával együtt járó és Isten által rendelt sorscsapásokat is. Ezt a biankó felhatalmazást sohasem vonta vissza.

Isten kívánságára idegenbe menekült fia bérgyilkosai elől s így hazátlanná vált. Rejtekutakon, a sivatagon át egy idegen országba menekült, és ott az idegen erkölcsök között, idegen világnézetű és vallású környezetben kellett letelepednie és élnie. Aztán később Isten kívánságára visszatért és bezárkózott a názáreti magányba. Majd a világ Megváltóját kísérte útjain és ott állt a haldokló Istenember mellett a kereszt alatt. „Stetit!”

Mindenkor tartotta magát a biankó felhatalmazásához. A kereszt alatt is, amikor anyai szívét tőr járta át. Egész élete teljesen annak a szolgálatában telt el, aki anyjául, jegyeséül és segítőtársául választotta. Egész életében minden személyes érdeke a háttérbe szorult. Csak egyetlenegy célkitűzése volt: a világ Megváltója és az Ő műve.

Hát nem nagyszerű és kegyelemmel teljes dolog volna, ha Isten kifürkészhetetlen jósága a biankó felhatalmazás által felemelne minket is egy hasonló lelki magaslatra és életfeladatra?!

Egy hős az életét valami nagy dologra teszi fel. Életünket, Istennek ezt a drága ajándékát felajánlja családunk Máriának a megváltás számára. Ennél nagyobb művet elgondolni sem lehet!

Isten bölcsessége és jósága a szabad akarat királyi ajándékát adta nekünk. Szeretné tőlünk ezt az akaratot és annak minden megnyilvánulását szabad viszontajándékként visszakapni. Az igaz lélekkel kiállított biankó felhatalmazás tökéletes válasz Isten kívánságára. Az ilyen lélek semmit sem szeretne magának visszatartani a királyi szabad akaratából, hanem tökéletes odaadással, az isteni akarattal való azonosulással akarja alakítani és elviselni az életét.

Nagyon ritka az isteni gondviselés és az örök bölcsesség iránti ilyen fenntartás nélküli odaadás. Ma számtalan ember teljesen megvonja az akaratát a világmindenség teremtőjétől és atyjától. Még azok is, akik pedig Neki akarnak szolgálni, vonakodnak beteges önfejűségük maradéktalan felszámolásától.

Csak egészen kevesen képesek ma az Üdvözítővel teljes lelkükből együtt imádkozni a Miatyánk szavait: „Legyen meg a Te akaratod, miképp a mennyben, azonképpen itt a földön is!”"

5. Idézet Kentenich atya papszövetségnek mondott előadásából

"Nyilván először is óvnom kell itt egy hamis felfogástól. Az életszentség, a vallásosság eszménye nem az inszkripció hanem a biankó-felhatalmazás. A biankó-felhatalmazás - a modern életérzésnek jobban megfelelő modern kifejezés - ugyanazt jelenti más szóval, mint az isteni akarattal való egyetértés.

Akkor miért mondunk megegyezés helyett biankó-felhatalmazást? Azért mert a mai korban a jövő oly rettenetesen, rettenetesen sötét.

Ma minden annyira dinamikus és belsőleg megváltozott. Korábban nagyjából és egészében véve nyugalomban éltünk megállapodott, statikus viszonyok között. Akkor könyebb volt (az isteni akarattal való) megegyezésről beszélni. Ugyanis nagy nyugalom volt a körülményekben.

És meghajtottam a fejemet, mert minden mögött, ami történt - és amihez többnyire nem kapcsolódott oly sok zűrzavar, mint ma - egységben voltam az isteni akarattal. A biankó-felhatalmazással jobban számba vesszük a jövő sötétségét és a közelgő körülmények átláthatatlanságát. Ezt tudom. A biankó-felhatalmazás jelentése: Aláírok egy lapot, melyre Isten azt írhat, amit akar. Ezáltal a közelgő viszonyok bizonytalansága itt erősebben kifejezésre jut."